Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
ascending order ucwangciso ngokunyukayo
assignment umsebenzi
average i-avereji / phakathi
average price ixabiso eliphakathi
axis i-eksisi
balance (v) -linganisa
bar graph ibha-tshati
base (logarithms) isisekelo
basic principle umthetho-siseko osisiseko
basis isiseko
between phakathi
big -khulu
bigger than khulu kuna-
binary digit inani elinombini
binary fraction iqhezu lesibini
binary numbers ubhalo lwamanani ngezibini
binary operation ukubala ngezibini
binary system indlela yesibini
block diagram ibhloko yedayagram
block graph igrafu eyibhloko

Log in or Sign up