Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
actual number inombolo eyinqobo
acute angle i-engile ebazileyo
add dibanisa
addition udibaniso
addition calculation ubalo lokudibanisa
addition sum amanani adityanisiweyo
adjacent angle i-engile encikile
algebra i-aljibra
amount umyinge
angle i-engele
answer (n) impendulo
answer (to a problem) i-ansara
answer (v) phendula
any key (computer) naliphi na iqosha
any number naliphi na inani
approximate esondeleyo
area(measured space) -eriya
arithmetics izibalo
arrange lungisa
ascend -nyuka

Log in or Sign up