Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
Achievement / success Impumelelo / ukuphumeza Prestasie / uitvoering / sukses
Acquit Ukukhulula Vryspreek
Acquittal Ukukhululwa Vryspraak
Act of Parliament Umthetho wePalamente Akte van die Parlement
Acting Premier uMongameli oBambelayo Waarnemende Premier
Action group Iqela eliphumela umbutho iphulo Aksiegroep
Activist Itsha-ntliziyo / umntu ofaka isandla kwezopolitiko Aktivis
Ad hoc committee Ikomiti yeXeshana Ad hoc-komitee
Addition Isongezo Byvoegsel
Additions and modifications Ukwengeza nokwenza ntsha Byvoegings en modifikasies
Address (v) -Thetha na- Toespreek
Address (an issue) -Lungisa (umba) Aanpak (aangeleentheid)
Address (postal) Idilesi (ii-) Posadres
Address (speech) Intetho (iin-) Toespraak
Adherence Ukulandela (umgaqo) Om beleid te volg
Adjourn meeting -Misa intlanganiso Vergadering verdaag
Adjournment Ukuchithakala Verdaging
Adjust -Lungisa Verstel
Adjustment Ukulungisa / ulungiso Verstelling
Adjustments Utshintsho Verstellings / veranderinge

Log in or Sign up

Cron Job Starts