Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
Year Umnyaka (imi-) Jaar
Yearly (adj) Omnyaka Jaarlikse
Yearly (adv) Ngomnyaka Jaarliks
Yield (whilst driving) Ukulinda zingene izithuthi ezivela ngasekunene Toegee na regs
Yield sign Isaziso sokungenisa izithuthi ezivela ngasekunene Toegeeteken
Youth Ulutsha Jeug
Youth education Ukuqeqeshwa kolutsha Jeugopleiding
Youth employment Ukuqeshwa kolutsha Jeugindiensname
Zone (n) Ummandla (imi-) Sone
Zone (v) Canda / -sika indawo In sones verdeel
Zoning Ukwahlulwa ngokwemimandla Sonering

Log in or Sign up