Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
Accessible (adj) -Fikeleleka(yo) Bereikbaar
Accident Ingozi (iin-) Ongeluk
Accidently Ngokuzenzekelayo Per ongeluk
Account I-akhawunti (ii-) Rekening
Account balances Imali ekhoyo Beskikbare fondse
Account enquiries Ukubuza nge-akhawunti Rekening navrae
Account for -Enza ingxelo Rekenskap gee vir
Account holder Umnini-akhawunti Rekeningeienaar
Accountability Ukuba noxanduva lokuphendula Aanspreeklikheid
Accountable (be) Ukuba Noxanduva Aanspreeklik wees
Accountable decision making Izigqibo ezinoxanduva Verantwoordelike besluitneming
Accountant Umlawuli-zimali Rekenmeester
Accreditation Ukwamkelwa okusesikweni Akkreditering
Accuracy Ukuchaneka Akkuraatheid
Accusation (charge details) Isimangalo Beskuldiging (klag besonderhede)
Accusation (referring to a crime) Isityholo Beskuldiging ( misdaad)
Accuse (lay a charge against) Ukumangalela Beskuldig (klag lê teen)
Accuse (of a crime) Ukutyhola Beskuldig (van 'n misdaad)
Accused Ummangalelwa (aba-) Beskuldigde
Achieve -Zalisekisa / -phumeza Presteer / sukses behaal

Log in or Sign up

Cron Job Starts