Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
Abbreviate -finyeza Afkort
Abbreviation Isishunqulelo / Isifinyezo Afkorting
Abide by Ukuhoya / -gcina Hou by / nakom
Ablution Ucoceko Ablusie
Ablution facilities Izibonelelo zococeko Ablusie fasiliteite
Above (appearing ..) Ngentla Bo (genoemd)
Above (something) Ngaphezulu / Phezu kwa- Bo (iets)
Absent (adj) -Ngekho(yo) Afwesig
Absenteeism Ukungabikho Afwesigheid
Absolute majority Isininzi esingathandabuzekiyo Vaste meerderheid
Abstention (from voting) Ukungavoti Weerhouding van stemming
Abuse (n) Isinyeliso / ukusetyenziswa kakubi Mishandeling / misbruik
Abuse (of authority) (v) Ukusebenzisa kakubi Misbruik (ww)
Accelerate -Khawulezisa Bespoedig
Acceptable -Amkelekile(yo) Aanvaarbaar
Access (able to) (v) Ukuba nokufikelela Toegang verkry
Access (n) Ukuba nokungena / Ungeno Toegang
Access information -fumana ulwazi Inligting bekom
Access road Indlela yokungena Toegangpad
Accessibility Ukuba nako ukungena Toeganklikheid / bereikbaarheid

Log in or Sign up