Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
unspecified amount of money imali engaxelwanga
unspecified claim ibango elingaxelwanga
verdict isigqibo / isigwebo
violated [raped] ukudlwengulwa
violent entry ungeno / ukungena ngobugebenga
voluntary nganyanzelwanga
warrant igunya
will umyolelo
winding up ukulungisa imicimbi phambi kokuphetha
witness ingqina / ama-
witness box / stand umkhumbi
written evidence ubungqina obubhaliweyo
xenophobia uloyiko lokudibana nabantu basemzini

Log in or Sign up

Cron Job Starts