Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
adjourn ukumisela elinye ixesha
adjudicate -gweba
adjudication isigwebo
administrator umlawuli ogunyazisiweyo wempahla yomnye
Admiralty Law Imithetho yoLwandle
admissible nokwamkeleka njengobungqina etyaleni
admission imvumo
admission of evidence ukwamkelwa kobungqina yijaji
admission of guilt ukuvuma ityala
admission of guilt fine intlawulo yokuvuma ityala
admit guilt vuma ubutyala
adoption ukwamkela njengomntwana
adultery urhexezo
advance (n) intlawulo phambi kwexesha
adverse /hostile witness ingqina elichasa ityala endaweni yokulixhasa
adverse party umntu ochasayo kwityala
adverse possession ukusetyenziswa komhlaba isithuba esimiswe ngumninwo
advice icebo
advise -cebisa
advocate igqwetha lenkundla ephakamileyo

Log in or Sign up

Cron Job Starts