Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
accrue ukongezeleka
accusation isimangalo / isityholo
accuse mangalela
accused (the) umtyholwa / ummangalelwa
acknowledgement imvume
acquit (vt) -khulula
acquittal ukukhululwa
Act of God Isenzo sikaThixo
action amanyathelo ngokomthetho
actus reus isenzo sobutyala
ad hoc -eenjongo ezizodwa
ad litem ngeenjongo zetyala lodwa
ad seriatim -landelelanayo
ad valorum ngokwexabiso
addendum isihlomelo
adeem ukuchithwa kwelifa ngumyoleli
ademption ukurhoxiswa kwenxalenye yomyolelo
adjourn ukumisela elinye ixesha
adjudicate -gweba
adjudication isigwebo

Log in or Sign up