Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
a fortiori nangaphezulu
abandoned property umhlaba oncanyiweyo
abandonment ukulahla
abatement ukupheliswa / ukuncitshiswa kwetyala
abduct ukuba umntu
abet ncedisa umntu ekwenzeni ububi
abeyance ukumiswa / ukuxhonywa
able-bodied omelele ngomzimba [ unako ukuhlawula isondlo]
abscond -qhwesha / -baleka
absolute -ngathandabuzeki(yo)
abut - ayama
acceleration clause isiqendu sokukhawulezisa ityala
acceptance of service ukwamkelwa kwesigwebo
access ilungelo loku(bona umntwana)
accessory umncedisi ekwaphuleni umthetho
accident ingozi
accomplice umncedisi ekoneni
accord and satisfaction ukuvumelana
accounts payable amatyala afuneka ahlawulwe
accretion ukwanda ngokukhula

Log in or Sign up

Cron Job Starts