Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
Angina iintlungu zesifo sentliziyo hartkramp
Ankle iqatha (ama-) enkel
Antenatal phambi kokubeleka / kokuzala voorgeboortelik
Anti-retroviral drugs izidodobalisi-ntsholongwane kaGawulayo anti-retrovirale dwelms
Antibiotic amayeza okubulala iintsholongwane antibiotika
Antiseptics isinqanda-kubola antisepties
Anxiety ixhala angs
Anxious (adj) ukuba nexhala / -nexhala angstig wees
Aphrodisiac imvusa-nkanuko geslagsdrifstimulant
Apnoea iphika apnoea
Appetite ukucacela ukutya eetlus
Application ukubekeleleka gebruik
Apply (vt) (ointment) -thambisa / -qaba gebruik / aanwend
Appointment idinga (ama-) afspraak
Appointment date umhla wokubuyela afspraakdatum
Appropriate time ixesha elifanelekileyo geskikte tyd
Area (on body) indawo plek
Arm ingalo (iin-) arm

Log in or Sign up