Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
Alcohol utywala alkohol
Alcoholic inxila alkolis
Alcoholism ubunxila alkolisme
Alimentary canal ijelo lokudla spysverteringskanaal
Allergy into owaliwa yiyo / --ialeji allergie
Alternative measure enye indlela / indlela yimbi alternatiewe manier / wyse
Alternative measures iindlela-zimbi alternatiewe wyses
Alternative measures ezinye iindlela alternatiewe maniere
Ambulance i-ambulensi (ii-) ambulans
Amniotic fluid intlupha vrugwater
Amputate ukunqumla / -shunqula afsit
Anaemia umlambo / ukuphelelwa ligazi bloedarmoede
Anaemic (adj) ukuba nomlambo bloedarm
Anaesthetic isilalisi / ulaliso verdowingsmiddel / anestetikum
Anaesthetic (local) isithomalalisi-ntlungu (kule ndawo) lokale verdowing
Anaesthetise ukubulala iintlungu verdoof
Anaesthetise ukulalisa narkotiseer
Analgesic isibulali-ntlungu pynstiller
Anatomy i-anathomi anatomie

Log in or Sign up