Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
Wait a moment please Khawulinde kancinci Wag net 'n oomblik
waterborne (diseases) -vela emanzini oor water vervoer (siektes)
wellbeing impilo entle gesondheid
What can I do for you? Ndingakwenzela ntoni? Wat kan ek vir jou doen?
What is the matter? Yintoni Wat is dit / die probleem?
What is the problem? Yintoni ingxaki? Wat is die probleem?
What is troubling you? Ukhathazwa yintoni? Wat pla jou?
what? ntoni? wat?
When did you start feeling like this? Uqale nini ukuva ngolu hlobo? Wanneer het jy begin so voel?
When it is cold Xa kubanda Wanneer dit koud is
When it is hot Xa kushushu Wanneer dit warm is
when necessary xa kuyimfuneko wanneer nodig
Where is the pain? Ziphi iintlungu Waar is die pyn?
Who is your doctor? Ngubani ugqirha wakho? Wie is jou doktor?
wholesome -philisa(yo) gesond(e)
with food / during meals xa usitya / ngexesha lokutya / ngezidlo met etes
Without a doctor's prescription Ngaphandle kwephepha likagqirha Sonder 'n doktor se voorskrif
Year(s) Umnyaka / iminyaka Jaar / jare

Log in or Sign up

Cron Job Starts