Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
your (plur) (poss) -enu julle (besit)
your (sing) (poss) -akho jou (besit)
your father uyihlo (oo-) jou vader
your mother unyoko (oo-) jou moeder
youth ulutsha / umlisela nomthinjana jeug
zero / nil iqanda (ama-) / unothi zero / nul
zest umdla omkhulu entoesiasme
zigzag (adj) -majikojiko sigsag (bnw)
zigzag (n) umgca ogosogoso sigsag
zigzag (v) -hamba gosogoso sigsag (ww)
zinc (metal) izinki sink (metaal)
Zionist church iZiyon Sionistekerk
zip iziphu ritssluiter
zoll izoli (ii-) zol
zone ummandla (imi-) gebied
zoo izu dieretuin
Zulu (language) isiZulu Zoeloetaal
Zulu (person) umZulu (ama-) Zoeloe

Log in or Sign up

Cron Job Starts