Log in
A+ A A-
English Xhosa Afrikaans
accessible -fikelelwa bereikbaar
accessory isixhobo esincedayo onderdeel / bykomstigheid
accessory (legal) umncedisi ekwaphuleni umthetho medepligtige
accommodate (provide lodging) -hlalisa huisves
accommodating (adj) -thanda ukunceda toegeeflik / tegemoedkomend
accommodation indawo yokuhlala huisvesting
accompany -khapha vergesel
accountant umbhali-zimali (aba-) rekenmeester
accumulate (vi) -anda ophoop / akkumuleer
accumulate (vt) -andisa / hlanganisa opgaar / versamel
accuracy ucoselelo / ukuchaneka noukeurigheid / akkuraatheid
accuracy ukuchaneka akuraatheid
accurate (adj) -chanekileyo noukeurig / akkuraat
accusation isithyolo / isimangalo beskuldiging / aantyging
accuse -mangalela / bek' ityala / tyhola beskuldig
accused ummangalelwa beskuldigde
achievable -nokufikelelwa / -fikeleleka(yo) haalbaar
achievable -nokufikelelwa / -fumaneka(yo) haalbaar / bereikbaar
achieve -zuza /-fumana verrig / bereik
achievement -impumelelo / inzuzo prestasie / sukses

Log in or Sign up

Cron Job Starts